amalek

וַיֹּאמֶר, כִּי-יָד עַל-כֵּס יָהּ, מִלְחָמָה לַיהוָה, בַּעֲמָלֵק–מִדֹּר, דֹּר

וַיֹּאמֶר, כִּי-יָד עַל-כֵּס יָהּ, מִלְחָמָה לַיהוָה, בַּעֲמָלֵק–מִדֹּר, דֹּר
רלב”ג:
ולזה צוה השם יתעלה שאחר שישלימו מלחמות שבעה הגוים , ויניח השם לישראל מכל אויביהם מסביב , ימחו את זכר עמלק , לשערו מה שישתדל זה העם להרע לישראל בכל דור כשיהיה לאל ידם. וכבר תעמוד על זה ממה שתמצא בדברי השופטים , שהרעו עמלק לישראל בימי השופטים (ראה שו’ ג , יג; ו – ז) , ומה שעשו לצקלג עיר דוד (ראה ש”א ל , א – ב) , כי זה יורה היותם פונים תמיד להרע לישראל כשיהיה לאל ידם. ומה שדמה לעשות המן בן המדתא האגגי לישראל בימי מרדכי ואסתר (ראה אס’ ג , ח – ט) , לולי יי’ שהיה להם (ע”פ תה’ קכד , א) היה מכלה אותם. לא תשכח – הזהיר אותם מלשכח בלב מה שעשה להם עמלק.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *